Blog

Bouwnieuws & corona: maart 2021

Leestijd: 7 min

De oplopende coronacijfers, het woningtekort in Nederland, de cao-onderhandelingen voor Bouw & Infra zijn gestart en veel enkelblessures zorgen voor ziekteverzuim in de bouw industrie. Maart was een maand vol interessant nieuws, ook voor de bouwsector.

Advies aan nieuw kabinet: ‘Nederland heeft 2 miljoen nieuwbouwwoningen nodig’

Nederland moet ruimte maken voor 2 miljoen nieuwe woningen tot 2050. De plannen hiervoor moeten nu al gemaakt worden, adviseren Ben van Berkel en Carolien Gehrels, de auteurs van het boek ‘Wat wij willen is nog nooit gedaan’. “We gaan die miljoen huizen niet simpelweg, zoals vroeger, in een weiland bouwen.” Integraal is volgens de auteurs nodig om de verschillende ruimtelijke opgaven waar ons land voor staat het hoofd te bieden.

Volgens Ben van Berkel en Carolien Gehrels moeten we in Nederland de komende jaren niet alleen focussen op een miljoen huizen erbij, maar ook op de na 2030 opdoemende vraag naar ruimte. Volgens de Primos-prognose zijn er tot 2050 1,7 miljoen woningen nodig.
Het advies zou zijn om 2 miljoen woningen in te plannen, of in elk geval de planvorming zo op te zetten dat extra groei niet, of alleen op de verkeerde locaties, onmogelijk is. 

Woonkaart 228x300 - Bouwnieuws & corona: maart 2021

Bron: Cobouw

Cao-onderhandelingen Bouw & Infra gestart 

Het zijn onzekere tijden voor de bouw- en infrasector. De ontwikkelingen rondom corona, maar ook het stikstofdossier zorgen ervoor dat niemand weet hoe de bouwsector zich precies zal ontwikkelen in de toekomst. Toch zijn de cao-onderhandelingen weer gestart. De opgave voor de sector is groot en daarom is besloten om toch met elkaar te praten over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de coronamaatregelen in acht en er wordt onderhandeld met een beperkte werkgeversdelegatie.

De afgelopen periode hebben de cao-partijen veel werk verzet. Zo is er een leesbare cao gelanceerd, is de zwaarwerkregeling voor bouwplaatswerknemers geïntroduceerd en loopt er nu een onderzoek naar het draagvlak voor het tijdsspaarfonds. Ook hebben cao-partijen jaren gewerkt aan een nieuw functie- en loongebouw. 

Bron: Bouwend Nederland

Afbraak woningbeleid zorgt nog jaren voor tekort aan huizen

Waarom lukt het maar niet om voldoende nieuwe huizen te bouwen? Zoals zo vaak is het antwoord complex en afhankelijk van veel verschillende factoren. Er zijn enorm veel onderzoeken over geschreven. Maar kort gezegd komt het neer op een terugtrekkende overheid, forse bezuinigingen na de financiële crisis van 2009 en een veranderende bevolkingssamenstelling. Op dit moment is er een tekort aan 331.000 woningen, stelt ABF Research in een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vraag bereikt met 419.000 een hoogtepunt in 2025, daarna neemt het gestaag af. Maar er blijven structureel te weinig woningen, zelfs nog tot na 2035.

Bron: RTL nieuws 

Enkelblessures zorgen voor veel ziekteverzuim

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat is ook het geval op de werkvloer. Een bouwvakker let even niet op en stapt op een voorwerp op de grond waardoor hij zijn enkel verzwikt. Een ander voorbeeld: een magazijnmedewerker is druk in de weer en ziet een pallet op de grond over het hoofd met als gevolg een lelijke val.

Dit soort enkelblessures worden ook wel STF-ongevallen (Slip, Trip en Fall) genoemd. Verdraaide of verzwikte enkels zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de STF-ongevallen. Onderzoek van het CBS (2019, arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim) wijst uit dat op de Nederlandse arbeidsmarkt het bij 14 procent (ruim 13.000 gevallen) van de arbeidsongevallen om STF-ongevallen gaat.

Bron: Cobouw 

Aedes noemt voorgestelde maatregelen voor corporaties ontoereikend

Om de financiële tekorten voor woningcorporaties tegen te gaan, stelt demissionair minister Ollongren twee maatregelenpakketten voor. Brancheorganisatie Aedes is ‘buitengewoon verbaasd’ over de voorstellen.

In een nieuw rapport werd gekeken naar de financiële tekorten voor woningbouwcorporaties en eventuele maatregelen die moeten zorgen dat de corporaties toch de doelen kunnen halen. Volgens branchevereniging Aedes schieten de maatregelen tekort. Om de financiële knelpunten aan te pakken, worden twee maatregelenpakketten voorgesteld:

  •  In het pakket ‘Lastenverlichting’ staat vooral een halvering van de verhuurdersheffing centraal en subsidies voor specifieke regio’s. 
  • In het pakket ‘Sector’ wordt gekeken naar onder andere huurverhoging en een verschuiving van de nieuwbouwopgave.

Bron: Cobouw 

Coronapandemie geeft huizenprijzen extra zetje: sterkste stijging in bijna 20 jaar

De huizenprijzen in Nederland zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar tijd. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren koophuizen gemiddeld 10,4 procent duurder dan een jaar eerder.

Van een coronadip lijkt op de woningmarkt absoluut geen sprake, geeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan. Sterker nog, hij denkt dat de coronapandemie de huizenprijzen mogelijk zelfs een extra zetje heeft gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Al dat extra geld kunnen mensen nu gebruiken om meer te bieden op huizen.

Bron: AD 

Bouwspraak maakt veiligheid op werkplaats visueel 

We zullen het er allemaal over eens zijn: veiligheid op de bouwplaats begint met duidelijke communicatie. Er zijn waarschuwingsborden gemaakt voor elf verschillende situaties. Als een werknemer hulp nodig heeft, moet degene met zijn of haar hand een zwaaiende beweging maken boven het hoofd. Lees hier meer over de verschillende waarschuwingsgebaren. Met actiegebaren kunnen werknemers elkaar erop wijzen om een actie uit te voeren. Als een werknemer moet stoppen dan wordt dit gebaar gemaakt door met twee armen en handen naar voren te richten. Lees hier meer over de actiegebaren. En met persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen werknemers elkaar waarschuwen dat ze bijvoorbeeld geen veiligheidsbril dagen. Dit wordt gedaan door met de handen die beide als het ware een bal vormen wordt een heen en weergaande beweging voor de ogen gemaakt. Je leest hier meer over de zeven verschillende beschermingsgebaren.

1534 bouwspraak1 300x180 - Bouwnieuws & corona: maart 2021

Bron: Bouwend Nederland

Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren.  Het kabinet zorgt er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.

In de wet zit een systeem van monitoring en bijsturing: het effect van de bronmaatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen wordt jaarlijks getoetst en het herstel van de natuur elke twee jaar. De wet legt daarnaast vast dat PAS-meldingen (meldingen van activiteiten waar voor de uitspraak van de Raad van State geen vergunning voor nodig was) en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd worden. Verder worden maatregelen die nodig zijn om de stikstofuitstoot in een specifiek gebied te verlagen opgenomen in een provinciaal gebiedsplan.

Bron: Rijksoverheid

Bouwsector zorgt voor lagere industriële productie Duitsland

De productie in de Duitse industrie is in januari onverwacht gedaald, waarmee een einde kwam aan acht maanden van groei op rij. Dat komt vooral door een behoorlijk lagere productie in de bouwsector, ook omdat werkzaamheden werden gehinderd door het winterweer.

In de bouwsector nam de productie met meer dan 12 procent af op maandbasis. Maar ook de productie van consumentengoederen ging omlaag. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto’s. Dat had te maken met de chiptekorten in de auto-industrie die zorgden voor productieverstoringen.

Volgens het Duitse federale statistiekbureau kromp de gehele industriële productie, inclusief de energie- en bouwsector, in januari met 2,5 procent vergeleken met december, toen die nog met een bijgestelde 1,9 procent steeg. Eerder werd voor die maand nog een stagnerende productie gemeld. Ten opzichte van januari 2020, voordat de coronacrisis toesloeg, lag de productie in de Duitse industrie bijna 4 procent lager.

Bron: Leeuwarder Courant

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Iris Hampsink
Geschreven door

Iris Hampsink

Ook interessant voor jou

Kies voor meer overzicht

ga voor betere projectbeheer en afhandeling
Wil jij de projectadministratie en -communicatie gemakkelijker afhandelen? Snel geschikte bouwspecialisten vinden? Met 12Build Matchmaker:
Bitmap - Bouwnieuws & corona: maart 2021
Path 2 1 - Bouwnieuws & corona: maart 2021
Logo 12build FC - Bouwnieuws & corona: maart 2021