Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 12Build Sales B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: “12Build”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor 12Build is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. 12Build spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze 12Build uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van 12Build, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking:

12Build zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de SaaS-diensten, waaronder het voortdurend verder verrijken van de databases;
 • Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing;
 • Het afhandelen van bestellingen voor reprodiensten;
 • Het communiceren met klanten vanwege onder andere support, facturatie en incasso, uitbreiding functionaliteit;
 • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media;
 • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;

Categorieën persoonsgegevens:

 • Van klanten: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, IP-adres en bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met 12Build, eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens),
 • Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.

Grondslag voor gegevensverwerking

12Build verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van 12Build, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en 12Build. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: 12Build verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op 12Build rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien 12Build een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is 12Build gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als 12Build persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal 12Build uw toestemming vragen voordat 12Build de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

12Build kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

12Build maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft 12Build verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

12Build verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal 12Build geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

12Build waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

12Build heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens 12Build betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. 12Build vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door 12Build over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien 12Build deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, 12Build de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door 12Build over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 12Build. Bij een dergelijk verzoek zal 12Build de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van 12Build, kunt u dit melden bij 12Build zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van 12Build via het onderstaande adres:

12Build Sales B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Ernst Machstraat 10
7442 DL Nijverdal
privacy@12build.com
088 – 022 8400

Versie mei 2018

Logo 12build FC - Privacy statement