Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) www.12build.com (hierna: Website) door de bezoeker.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor 12Build is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. 12Build spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (verder aan te duiden als: “persoonsgegevens”) te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan onze Website kan 12Build persoonsgegevens van u verwerken. Denk hierbij aan het administreren van e-mailadressen dan wel het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die 12Build aanbiedt. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over 12Build dan zullen wij gebruik maken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (CV) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen 12Build is. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert 12Build uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

12Build zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van onze diensten;
  • Het beantwoorden van uw vragen;
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
  • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

12Build verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens indien u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid.

12Build waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

12Build kan gebruik maken van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Website. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. Wij verwijzen u verder naar onze cookieverklaring die elders op deze Website te raadplegen is.

IP-Adressen

Een IP-adres is een nummer dat is toegewezen aan uw computer / device wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt andere computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door 12Build worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm door 12Build worden gebruikt om trends in het gebruik van de Website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

Social media widgets en toepassingen

De Website van 12Build stelt bezoekers in staat om informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social mediatoepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de 12Build Website. Persoonsgegevens die u deelt via social mediatoepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social mediatoepassingen en een dergelijke interactie wordt beheerst door de privacyverklaringen van die betreffende social mediatoepassingen. 12Build heeft geen invloed op, en is niet verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van die social mediatoepassingen. 12Build is voor dat gebruik nimmer aansprakelijk. Voor meer informatie over het privacybeleid van social mediatoepassingen verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek of als dit vereist door de wet.

12Build moet persoonsgegevens openbaar maken of aan derden verstrekken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. 12Build verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal 12Build geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als u persoonsgegevens aan 12Build beschikbaar heeft gesteld dan heeft u het recht deze in te zien. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u een verzoek tot wijziging of het verwijderen van persoonsgegevens indienen. Verzoeken kunt u richten aan: 12Build
Ernst Machstraat 10
7442 DL Nijverdal
Privacy@12build.com

Beveiliging en integriteit van gegevens

12Build heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van 12Build, kan de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens 12Build betrokken zijn bij de verlening van dienst aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Wijzigingen

12Build houdt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacyverklaring, van tijd tot tijd aan te passen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen dan zullen wij de “versiedatum” die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacyverklaring, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op de Website en deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze privacyverklaring strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 12Build. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo.

Versie april 2017